වර්ණ සාම්පල ඇණවුම් කිරීම

දන්ත පුටු උඩු මහලේ වර්ණ:

ඔබේ නව දන්ත පුටු සඳහා ඔබට බොහෝ වර්ණ තේරීම් තිබේ.මේවායින් ඔබේ කාර්යාලය දීප්තිමත් කිරීමට සහ ඔබේ කාර්යාලයේ අභ්‍යන්තර සැලසුම සම්පූර්ණ කළ හැකිය.ඔබේ සායනය තද වර්ණවලින් දීප්තිමත් කිරීම වඩා හොඳ පාරිභෝගික අත්දැකීමක් ලබා ගත හැකිය.

දන්ත පුටු බහු වර්ණ පින්තූර

තද රතු

මැද-දුඹුරු

ලා දුඹුරු

කලු

තද දුඹුරු

අළු

තද කොළ

නිල්

දම් පාට

කහ

තැඹිලි

ඇපල්-කොළ