කර්මාන්තශාලා සංචාරය

LINGCHEN-factory

LINGCHEN කර්මාන්ත ශාලාව

Showroom

ප්රදර්ශනාගාරය

Production-Area-1

නිෂ්පාදන ප්රදේශය-1

Production-Area-2

නිෂ්පාදන ප්රදේශය-2

Production-Area-3

නිෂ්පාදන ප්රදේශය-3

Production-Area-4

නිෂ්පාදන ප්රදේශය-4

Inspection-Area

පරීක්ෂණ ප්රදේශය

Packing-Area

ඇසුරුම් ප්රදේශය