ව්යාපෘතිය

දන්ත පුටුව

දන්ත පුටුව 2018 ඉරාකය XXX විශ්ව විද්‍යාල 48 කට්ටල

දන්ත වෛද්‍ය පුටුව 2019 ඉක්වදෝරය 45 කට්ටල

දන්ත වෛද්‍ය පුටුව 2019 ඉරාක ABC විශ්ව විද්‍යාල 75 කට්ටල

දන්ත වෛද්‍ය පුටුව 2021 යේමනය ABC විශ්ව විද්‍යාලය 32 කට්ටල

දන්ත සිමියුලේටරය

දන්ත සිමියුලේටර් 2019 ඉරාක ABC විශ්ව විද්‍යාලය

අතේ ගෙන යා හැකි X-ray

අතේ ගෙන යා හැකි X-ray2020 XXX 100 කට්ටල

අන්වීක්ෂ III

අන්වීක්ෂ III 2020 XXX 30 කට්ටල